بایگانی دسته بندی ها سرقفلی

حق کسب و پیشه و تجارت از انواع حقوق مالی عینی است که عرف و رویه عملی بین اشخاص جامعه و توافقات کتبی و حتی شفاهی آنها سبب پیدایش این حق و متعاقبا آن توجه قانونگذار به آن و نظم بخشیدن و تضمین اجرای آن گردیده است بحران های اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی حاکم بر جامعه و تغییر نگرش قانون‌گذار در جنبه حمایتی خود از یک سو و تغییر پر سرعت عرف و رویه و نیاز مردم در بحث حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی سبب شده تا این نهاد حقوقی دستخوش تحلیل های حقوقی و نیز نظرات متعدد و بعضا متعارضی در فرآیند حل و فصل اختلافات ناشی از آن و رسیدگی های قضایی گردد