زنا گناهی کبیره بوده و در آیات و همچنین روایات زیادی از آن به شدت نهی گردیده است. در اسلام حکم زنا بسته به شرایط آن، سنگسار، 100 ضربه ی شلاق یا اعدام است. زنا انواع مختلفی داشته و مجازات هر یک با دیگری متفاوت است. ما در مقاله ی زیر به بررسی این موضوع که زنا چیست؟ آیا منجر به اعدام می شود؟ می پردازیم.

در چه حالت رابطه ی زن و مرد زنا به حساب می آید؟

در رابطه با این سوال که زنا چیست؟ آیا منجر به اعدام می شود؟ باید گفت:به رابطه ی جنسی بین مرد و زن بدون وجود رابطه ی ازدواج، زنا گفته می شود. در این رابطه ی جنسی آلت مرد به اندازه ی ختنه گاه به آلت زن وارد می شود. در غیر این حالت، زنا محسوب نمی شود. این رابطه از مقعد نیز می تواند انجام شود. در این حالت به مردی که مرتکب به زنا شده، زانی و زن را زانیه می گویند.

طبق قانون، هرگاه یکی از طرفین روابط نامشروع نابالغ بوده باشد، زنا محقق شده ولی نابالغ مجازات نمی گردد و  طبق قانون، به اقدامات تربیتی و تامینی محکوم می گردد.

در رابطه با این سوال که زنا چیست؟ آیا منجر به اعدام می شود؟ باید گفت: اگر مرد اعضاء دیگر بدنش را به آلت تناسلی زن وارد نماید، روابط نامشروع محقق نمی گردد. مثلا اگر مرد با انگشتش پرده بکارت دختر را بردارد.

انواع زنا

زنا 4 نوع می باشد. این 4 نوع عبارتند از:

  • زنای به عنف
  • زنای با محارم
  • زنای محصنه
  • زنای غیر محصنه

زنای به عنف

در این روابط نامشروع، مردی با تهدید و زور بر زن غلبه نموده و با او زنا می کند. در صورتی که این زنا توسط زن اثبات گردد، برای مرد اعدام خواهد بود.

نکته ی مهمی که در زنای به عنف بیان می گردد، موضوع اثبات زنای به عنف و از همه مهم تر اثبات کردن این موضوع است که آیا این روابط نامشروع با رضایت یا بدون رضایت زن صورت گرفته است. اثبات این مطلب به عهده ی قربانی می باشد. چنانچه زنا از سوی مرد انکار گردد، زن بایستی روابط نامشروع را اثبات نماید و همچنین اثبات نماید که نزدیکی با قهر و غلبه و بدون رضایت وی صورت گرفته است. چنانچه از سوی زن، زنای به عنف اثبات نشده ولی اصل آن اثبات گردد، مجازات مرد طبق قانون، مطابق با زنای غیر عنف خواهد بود.

زنای با محارم

در رابطه با این سوال که زنا چیست؟ آیا منجر به اعدام می شود؟ می توان گفت: در این زنا، مردی با فردی از محارم نسبی خویش مثل مادر، خواهر، عمه، خاله، دختر خواهر، دختر و … که از راه خونی با او نسبت داشته و ازدواج کردنشان حرام است رابطه ی جنسی برقرار نماید.

مجازات این نوع از روابط نامشروع، برای مرد متاهل یا مجرد اعدام و اگر زن هم به این عمل راضی باشد، اعدام است. همچنین طبق ماده ی 224 از قانون مجازات های اسلامی، زنا کردن با زن پدر نیز موجب اعدام زانی می شود.

زنای محصنه

در زنای محصنه، مرد وزن زنا کننده متاهل می باشند. به این معنا همسری دارند که هر زمان بخواهند می توانند با وی نزدیکی نمایند. در این حالت ابتدا، مجازات زن و مرد زنا کننده 100  ضربه شلاق و در نهایت سنگسار است.

چنانچه زن یا مرد زنا کننده همسر داشته باشند ولی با او نزدیکی نکرده باشند، در این صورت مجازات مرد 100 ضربه ی شلاق، تبعید از دیار به مدت 1 سال و تراشیدن سر است. اما این مجازات برای زن فقط 100 ضربه ی شلاق است.

زنای غیر محصنه

در این حالت، مرد و زن زنا کننده مجرد بوده و به اختیار خویش زنا کرده اند. مجازات این نوع روابط نامشروع برای مرد و زن، 100 ضربه ی شلاق می باشد. چنانچه زنا کننده عملش را 3 مرتبه ی دیگر تکرار نماید برای بار چهارم مجازات او اعدام خواهد بود.

اعدام در زنا

در رابطه با این موضوع که زنا چیست؟ آیا منجر به اعدام می شود؟ باید گفت: اعدام در روابط نامشروع در شرایطی محقق می شود که شامل 4 مورد بالا  باشد. این در حالی است که مجازات زنای غیر محصنه سنگسار است ولی در صورت 4 بار تکرار، طبق قانون اعدام تعیین می گردد.

در هر 4 مورد، اثبات توسط 4 شاهد عادل و عاقل و همچنین 4 مرتبه اقرار متهم است. گاهی نیز قاضی دادگاه با توجه به شواهد و قرائن به اثبات آن دست می یابد.

البته توجه کردن به این نکته نیز ضرورت دارد که شرایط قانونی برای شهود بسیار سخت گیرانه می باشد. شهادت شهود بایستی بدون ابهام، روشن بوده و شهادت حدسی اعتبار ندارد. بنابر این هر زمان، شهود خصوصیات شهادتشان را بیان می نمایند، بایستی از لحاظ مکان، زمان و مانند آن اختلافی نداشته باشند. چنانچه بین شهود اختلافی وجود داشته باشد، زنا ثابت نشده و شهود هم به مجازات حد قذف محکوم می گردند. یعنی به علت تهمت زدن به متهم، به شلاق محکوم می شوند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *