نحوه محاسبه سهم الارث زن مبحثی است که در این مقاله قصد بررسی آن را داریم.

طبق قانون، زن بعد از مرگ شوهرش از او ارث می برد، البته به شرطی که در عقد دایم شوهرش باشد و پیش از مرگ او زنده باشد. ولی طبق ماده ی 880، زن که وارث شوهرش است، اگر وی را به قتل رسانده باشد، از وی ارث نخواهد برد. ما در مقاله ی زیر به بررسی نحوه محاسبه سهم الارث زن می پردازیم.

زن در چه شرایطی از شوهرش ارث می برد؟

زن در شرایط زیر از شوهرش ارث می برد:

  • در حالتی که عقد دائمی بوده و در دفاتر ثبت ازدواج به ثبت رسیده باشد: چنانچه عقد دائم در دفاتر ثبت ازدواج به ثبت نرسیده باشد، زن می تواند با مراجعه به محکمه، دادخواست اثبات زوجیتش را طرح نموده و پس از صادر شدن رأی دادگاه، نسبت به سهم الارثش اقدام نماید.
  • در حالتی که در هنگام فوت همسر، زنده باشد: چنانچه زن پیش از فوت همسرش فوت نموده باشد، ورثه اش نمی توانند ادعای سهم الارثش را بنمایند.

ولی اگر زن یا مرد در زمان فوت، در حیات باشند، میزان سهم الارثشان محفوظ باقی خواهد ماند. هر چند که پیش از تقسیم نمودن ترکه فوت نماید.

زن در چه صورت یک چهارم اموال شوهرش را به ارث می برد؟

چنانچه شوهر در هنگام فوت، نوه یا فرزندی نداشته باشد، زن یک چهارم اموال شوهرش را به ارث خود می برد، در غیر این حالت، یک هشتم اموال شوهرش را به ارث می برد.

در زمان های گذشته، طبق ماده ی 946، زن تنها از اموال منقول ارث می برد و از اموال غیر منقول، ارثی به وی نمی رسید. در حالی که 70 سال بعد، مجلس قانونی را تصویب نمود که زن در صورت فوت همسرش از اموال منقول او یک هشتم و از اموال غیر منقول نیز به میزان یک هشتم به ارث خواهد برد.

انحصار وراثت

در صورتی که مرد زوجات متعدد داشته باشد سهم الارث آن ها چگونه خواهد بود؟

چنانچه مرد فرزندی نداشته باشد، زن از یک چهارم اموال منقول و همچنین یک چهارم از اموال غیر منقول ارث خواهد برد. طبق ماده ی 942 قانون، چنانچه مردی 2 یا 4 زنبه صورت دایمی داشته باشد، در صورت وجود فرزند، یک هشتم اموال بین زنان به صورت مساوی تقسیم خواهد گردید.

چنانچه مرد دو زن داشته باشد و یک زن او یک دختر و یک پسر و زن دیگر هیچ فرزندی نداشته باشد، هر دو زن به میزان نصف یک هشتم اموال شوهر ارث خواهند برد.

چنانچه وصیت متوفی، بیشتر از یک سوم مال او  باشد، ورثه بایستی در رابطه با بقیه ی اموال اجازه بدهند. چرا که وصیت کننده فقط می تواند تا ثلث اموال خود وصیت کند.

آیا زن در ازدواج موقت هم ارث می برد؟

همچنین طبق ماده ی 940 قانون، زنی که به عقد دایم مردی در آمده است، فقط از او ارث می برد و زنی که به عقد موقت بوده، ارثی نمی برد.

همچنین طبق ماده ی 943 قانون، چنانچه مردی زنش را طلاق داده باشد و در هنگام عده فوت نموده باشد، زن از همه ی اموال شوهرش ارث می برد.

اگر ورثه از پرداخت سهم الارث زن خودداری کنند چه باید کرد؟

این حالت بیشتر در مواقعی ایجاد می شود که متوفی بیش از یک زن دائمی داشته باشد. زن در این مواقع می تواند با مراجعه به محکمه و دادگاه، درخواستی را مبنی بر فروش ماترک بدهد و سهمش را استیفا نماید.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.